Nefrologická sestra

Základem pro práci nefrologické sestry je studium oboru Všeobecná sestra, který je realizován na lékařských fakultách v rámci programu Ošetřovatelství nebo na vysoké škole zdravotnické. Jedná se o tříleté bakalářské studium.

Přehled studijních možností naleznete zde.

Vzdělávání sester jako i dalších nelékařských profesí upravuje zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, který zajistil soulad s požadavky Evropské unie.

Předpis stanovuje podmínky získání kvalifikace pro jednotlivá nelékařská zdravotnická povolání a zároveň upravuje i celoživotní vzdělávání sester, jeho formy i pro sestry pracující v nefrologii. Další podmínkou pro samostatné vykonávání práce je též získání registrace nelékařských zdravotnických pracovníků ve formě Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Důvodem této „registrace“ je zajištění vysoké úrovně poskytování zdravotní péče a zabezpečení volného pohybu a uznání profesního vzdělání pro výkon povolání v zemích Evropské unie, což platí pro všechny nelékařské obory, taktéž i pro sestry pracující na hemodialyzačním oddělení. I zrušeným Nařízením vlády č. 463/2004 Sb. a od 18. února 2010 platným Nařízením vlády č. 31/2010 Sb., kterými se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, nastaly změny v oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Specializovanou způsobilost v oboru je možné získat pouze absolvováním specializačních vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Více informací naleznete zde.