Vzdělávání

Nefrolog

  • Pregraduální vzdělávání

Prezenční studium na lékařské fakultě
K získání diplomu lékaře je potřeba vystudovat nejméně šestileté prezenční studium na některé z lékařských fakult v ČR v programu Všeobecné lékařství a disponovat titulem MUDr.

Lékařské fakulty v ČR

Univerzita Karlova v Praze:
1. Lékařská fakulta: www.lf1.cuni.cz
2. Lékařská fakulta: www.lf2.cuni.cz
3. Lékařská fakulta: www.lf3.cuni.cz

Lékařská fakulta v Plzni
www.lfp.cuni.cz

Lékařská fakulta v Hradci Králové
www.lfhk.cuni.cz

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
www.med.muni.cz

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
www.lf.upol.cz

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
www.osu.cz

  • Postgraduální vzdělávání

Specializační vzdělávání lékařů

Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně uzavřely s Ministerstvem zdravotnictví dne 27. září 2011 takzvané veřejnoprávní smlouvy, které řeší převod specializačního vzdělávání lékařů z Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) na univerzity a vzájemné vztahy mezi ministerstvem, IPVZ a lékařskými fakultami. Na základě těchto smluv dochází k převodu vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech specializačního vzdělávání na univerzity, resp. na sedm lékařských fakult. Tato smlouva se týká výhradně oborů specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů v základních oborech s výjimkou základního oboru všeobecné praktické lékařství a základního oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Převod specializačního vzdělávání se nevztahuje na oblast certifikovaných kurzů (nástavbové obory), specializační vzdělávání farmaceutů ani na oblast nelékařských zdravotnických povolání.

Lékařské fakulty poskytující specializační vzdělávání lékařů

Univerzita Karlova v Praze:
1. Lékařská fakulta: www.lf1.cuni.cz
2. Lékařská fakulta: www.lf2.cuni.cz
3. Lékařská fakulta: www.lf3.cuni.cz

Lékařská fakulta v Plzni
www.lfp.cuni.cz

Lékařská fakulta v Hradci Králové
www.lfhk.cuni.cz

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
www.med.muni.cz

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
www.lf.upol.cz

Průběh specializačního vzdělávání

Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání
Žádost podává uchazeč na vybranou lékařskou fakultu (viz § 19 zákona č. 95/2004 Sb.), a to jak písemně na adresu příslušné lékařské fakulty, tak elektronicky. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách lékařských fakult nebo na www.mzcr.cz, kde uchazeč vyplní žádost v elektronické podobě do webové aplikace evidence zdravotnických pracovníků, a poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle příslušné lékařské fakultě.

 

Zařazení uchazeče do specializačního vzdělávání
Při splnění podmínek zařadí lékařská fakulta uchazeče do oboru specializačního vzdělávání lékařů nejpozději do 30 dnů od doručení kompletní písemné žádosti, a to odesláním „oznámení o zařazení do oboru“, průkazu odbornosti, do kterého je proveden záznam o zařazení do oboru, a příslušného logbooku na adresu uchazeče, kterou v žádosti určil pro doručování.

 

Specializační příprava
základní kmen (v tomto případě interní) v délce 24 měsíců
specializovaný výcvik v délce 36 měsíců

 

Certifikát o absolvování základního kmene
Jeho vydávání je v plné kompetenci lékařských fakult. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách lékařských fakult nebo na www.mzcr.cz.

 

Atestační zkouška
Od 1. ledna 2012 zajišťují atestační zkoušky jednotlivé lékařské fakulty. Přihlášku k atestační zkoušce zasílá uchazeč písemně lékařské fakultě, kterou si zvolil pro vykonání atestační zkoušky. Formulář přihlášky je k dispozici na příslušných pracovištích lékařských fakult. Uchazeč o atestaci zasílá přihlášku na vybraný termín 90 dní před termínem atestační zkoušky, a to z důvodu nutného posouzení lékařskou fakultou, zda byly splněny požadavky stanovené příslušným vzdělávacím programem a event. odstraněny nedostatky podané v přihlášce a přílohách. Termíny atestačních zkoušek v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání (minimálně 2 termíny pro každý obor) stanoví Ministerstvo zdravotnictví na návrh Koordinační rady pro specializační vzdělávání.

 

Diplom o získání specializované způsobilosti
Je vydáván Ministerstvem zdravotnictví, jeho předání úspěšným absolventům zajistí příslušná lékařská fakulta.