Profese

Nefrolog

Nefrolog je specializovaný lékař zabývající se diagnózu a léčbu nemocí ledvin. Diagnostikuje nemoci či úrazy ledvin, indikuje laboratorní a ostatní vyšetření morfologie a funkce ledvin, hodnotí výsledky vyšetření, nastavuje léčebný režim. Spolupracuje s řadou dalších odborníků, především z oblasti interního lékařství, cévní chirurgie a transplantologie. Nefrolog řídí dialyzační léčbu a dává pacientovi nutriční doporučení dle laboratorních výsledků. Důležitým předpokladem pro jeho práci je analytické myšlení a kritický pohled. Nefrolog by měl být pečlivý, zodpovědný a schopný zvládat řadu zátěžových a krizových situací.

Nefrologická sestra

Je specialistkou v nefrologii a intenzívní péči. Má potřebné vzdělání a neustále si jej rozšiřuje a prohlubuje odborné znalosti prostřednictvím tzv. plánovaných a organizovaných forem vzdělávání: jednak prostřednictvím vzdělávacích odborných kurzů pořádané SZŠ a VZŠ a dále účastí na odborných akcích pořádaných profesními sdruženími. Dobrá nefrologická sestra má pedagogické předpoklady. Musí být komunikativní, měla by mít organizační a řídicí předpoklady a umět adekvátně motivovat a objektivně hodnotit. Běžnými výkony, které patří k jejím každodenním činnostem jsou např. příprava dialyzačního přístroje, dialyzátoru, plánování ošetřovatelských postupů, edukace pacienta, spolupráce s lékařem a dokumentace celého ošetřovatelského procesu.

 

Biomedicínský technik

Jedná se o absolventa bakalářského studijního programu s technickým přehledem v oblasti biomedicínské a klinické techniky. Medicínský technik pracuje se zdravotnickou přístrojovou technikou, včetně asistence při vyšetřování zobrazovacími metodami, ale i při ostatních vyšetřeních, vyžadujících součinnost techniky.

Biomedicínský inženýr

Specialista, který provádí odborné výkony související s diagnostickou a terapeutickou technikou na zdravotnických pracovištích, v nefrologii především na hemodialyzačních střediscích. Dohlíží nad činností specializované hemodialyzační techniky a technologie pro úpravu vody. Kontroluje dodržování zákona o zdravotnických prostředcích. Spolupracuje s ošetřujícím personálem a provádí technickou asistenci při ošetřeních.

Klinický psycholog

Klinický psycholog se uplatňuje především v situacích, kdy je onemocnění ledvin chronické a postupně dochází k zániku jejich funkce. V období přechodu na zcela nový režim je péče psychologa nesmírně důležitá, ale zatím ji využívá spíše malá část pacientů. Psycholog pracuje s nemocným jiným způsobem než sestra a lékař, připravuje nemocného na život s dialýzou s ohledem na pacientovo osobnostní založení, styl života, životní podmínky, ale i s ohledem na jeho hodnoty a potřeby. Na rozdíl od lékařů a sester, kteří se zabývají více korekcí tělesných funkcí, psycholog musí brát ohled na jeho psychický stav, sociální situaci a usilovat o to, aby jeho kvalita života byla co nejvyšší. Psycholog je součástí dialyzačního týmu a podílí se při přípravě pacienta na dialýzu, včetně rozhodování o volbě dialyzační metody. Současně pomáhá pacientovi a také jeho rodině v začátcích léčby.

Nutriční terapeut, nutriční specialista

Odborník v oblasti klinické výživy, který (ve zdravotnických, lázeňských i sociálních zařízeních) diagnostikuje a navrženým individuálním dietním režimem napravuje základní výživové problémy. Samostatně působí v otázkách prevence malnutrice všech věkových skupin. Provádí všechny činnosti pro zajištění výživy v péči o zdraví, prevenci onemocnění i při zajištění stravování nemocných všech věkových skupin. Edukuje pacienty, monitoruje stav jejich výživy a dokumentuje nutriční péči. Na hemodialyzačních střediscích dohlíží na to, aby pacienti dodržovali přísný dietní a pitný režim související se selháním ledvin a často také diabetickou dietou.