Odborná sdružení v nefrologii

Česká nefrologická společnost (ČNS)

Profesní sdružení lékařů – nefrologů. Sdružuje všechny lékaře a další vysokoškolsky vzdělané odborníky zabývající se všemi aspekty diagnostiky, léčby a výzkumu chorob ledvin.

Internetové stránky: www.nefrol.cz

Česká transplantační společnost (ČST)

Dobrovolná vědecká společnost, která rozvíjí všechny oblasti transplantační medicíny a udržuje styky s ostatními odbornými lékařskými společnostmi.

Česká transplantační společnost podporuje vědecko-výzkumnou činnost na poli transplantační medicíny, zastupuje českou transplantační medicínu při jednání s orgány státní správy a ve vztazích s odbornými organizacemi, včetně mezinárodních. Společnost dále odborně spolupracuje při formulacích a posuzování legislativních, etických a ekonomických aspektů odběrů a transplantací orgánů a vypracovává a doporučuje standardy pro poskytování zdravotní péče v oblasti odběru i transplantací orgánů. V neposlední řadě se společnost podílí na posudkové a expertní činnosti v oboru transplantační medicíny a na výchově a dalším vzdělávání v transplantační medicíně.

ČTS rozvíjí mezinárodní spolupráci a propaguje transplantační medicínu, včetně osvětové činnosti na poli odběrů a transplantací orgánů a tkání.

Internetové stránky: www.transpant.cz

Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP

Společnost pro orgánové transplantace České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále jen SOT) je odbornou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále jen ČLS JEP). Je to dobrovolné, nezávislé sdružení fyzických osob – lékařů a dalších pracovníků v oblasti transplantační medicíny a příbuzných oborů, případně osob právnických.

  • Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.
  • Podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany.
  • Podporuje vědeckovýzkumnou činnost v oblasti zdravotnictví, napomáhat ve vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazuje se o jejich uplatňování v praxi.
  • Všestranně se podílí na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i vlastní realizace diagnostických postupů, léčebné a preventivní péče a činností souvisejících.
  • Vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy i organizacemi a institucemi obdobného zaměření v České republice i v zahraničí. Všestranně podporuje činnost odborných společností, spolků lékařů a dalších sdružení pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
  • Dbá na dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání.
  • Dbá na užívání pouze takových diagnostických, preventivních a léčebných způsobů, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými důkazy.
  • Aktivně se podílí na celoživotním vzdělávání svých členů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.

Internetové stránky: www. sotcls.cz

Česká nadace pro nemoci ledvin (ČKF)

Obecně prospěšným cílem nadace je zlepšování zdravotního stavu populace, zvyšování lékařské a zdravotnické odbornosti, výzkum a prosazování moderních diagnostických a léčebných postupů při léčení nemocí ledvin a souvisejících onemocněních.
Nadace všestranně podporuje zvyšování odbornosti studentů a vědeckých pracovníků v této oblasti medicíny. Realizuje projekt informovanosti, který slouží pacientům s ledvinovým onemocněním a v širší míře působí jako prevence pro laickou veřejnost.

Internetové stránky: www.nadaceledviny.cz

Mezinárodní nefrologická společnost (ISN)

Mezinárodní nefrologická společnost byla založena v roce 1960 ve francouzském Evian-les-Bains. Je mezinárodní organizací zastupující odborníky v nefrologii. Ředitelství je umístěno v Bruselu a New Jersey (USA). Od svého založení v roce 1960 podporuje celosvětově vzdělávání, vědu a výzkum a péči o pacienty s onemocněními ledvin.
Společnost má širokou mezinárodní síť a poskytuje efektivní platformu pro včasnou výměnu vědeckých poznatků a jejich šíření mezi zdravotníky po celém světě. Věnuje se řešení rozdílů mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi ve výzkumu, diagnostice, léčbě a prevenci onemocnění ledvin.

Internetové stránky: www.theisn.org

Evropská dialyzační a transplantační asociace (ERA-EDTA)

Sdružení lékařů s více než 7 000 členy. Působí v Evropě a oblasti Středomoří. Jejím cílem je pokrok lékařské vědy a klinické práce v nefrologii, tématy jsou především dialýza, transplantace ledvin, vysoký krevní tlak a mnoho dalších. Zabývá se především poskytováním up-to-date znalostí, a to výhradně na základě vědeckých údajů, nezávisle na politice vlád a bez jakéhokoliv vlivu průmyslu.

Mezinárodní federace pro nemoci ledvin (IFKF)

Důvodem vzniku federace byla podpora mezinárodní spolupráce a výměna znalostí a zkušeností při zlepšování zdraví, pohody a kvality života lidí s onemocněními ledvin. Zabývá se především vzděláváním, podporou výzkumu a prevence ledvinných onemocnění. Každoročně pořádá světový den ledvin.

Nefrologická sekce České asociace sester

Nefrologická sekce ČSS se v roce 2000 spojila s Českou asociací sester (ČAS), a stala se tak právoplatnou sekcí ČAS. Předsedkyně nefrologické sekce je navíc od 80. let minulého století „kooptována“ do výboru České nefrologické společnosti ČLS JEP, což má své opodstatnění a velký význam nejen odborný, ale i společenský. Sekce je také členem v European Dialysis & Transplant Nurses Association/European Renal Care Association (EDTNA/ERCA). V gesci nefrologické sekce se uskutečňují vzdělávací semináře pro sestry z celé republiky, mnohá pracovní setkání a samostatné výukové programy. Sekce pravidelně pro svou členskou základnu připravuje pracovní dny, sympózia, podílí se na konferencích nebo konference a kongresy sama pořádá.

Více informací naleznete zde.

Evropská asociace dialyzačních a transplantačních sester/Evropská asociace renální péče – EDTNA/ERCA (European Dialysis & Transplant Nurses Association/European Renal Care Association)

Evropská asociace dialyzačních a transplantačních sester/Evropská asociace renální péče byla založena v roce 1971 „nefrologickými“ sestrami ve Velké Británii. Českou republiku v ní zastupuje více jak 200 členů, což jí zaručuje prvenství mezi zeměmi centrální Evropy. Ve svých aktivitách se EDTNA/ERCA zaměřuje na zvyšování kvality nefrologické péče a zajištění profesní odborné úrovně svých členů prostřednictvím vzdělávání, tvorby a aktualizace nefrologických norem a standardů a realizace výzkumných projektů. Asociace vydala „Evropské učební osnovy pro specializační kurz ošetřovatelské péče v nefrologii“ a „Evropské normy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi“, které měly sloužit jako výukový rámec pomaturitního specializačního vzdělávání v nefrologii, být stimulem pro další vývoj již existujících kurzů v některých evropských zemích. Oba významné dokumenty vytvořily základní normativní rámec ošetřovatelské péče v nefrologii.